Dobrý den, vítáme Vás na stránkách firmy Robert Schulz.
Vyrábíme vzorkovače vody a stanice pro přejímku pitných a odpadních vod.
Přejít na obsah

Coje vzorkovač...

Vzorkovače vody

Všeobecně - co je vzorkovač, k čemu slouží a jak pracuje.
Vzorkovač je zařízení určené k odběru vzorků vody (odpadní, pitné, užitkové , průmyslové, chemické atd.). Toto zařízení umožňuje kontrolovat kvalitu protékající vody v určitém časovém úseku v závislosti na nastavení. Vzorkovač odebírá z toku malá množství vody, které ukládá do jedné nebo více lahví. Po naplnění lahví jsou získané vzorky odvezeny do laboratoře k rozboru.Typy odběru
Vzorkovače mohou odebírat vzorky v těchto typech odběru:


A: časový - vzorky jsou odebírány v pevném časovém intervalu. Například: každých 6 minut je odebrán vzorek o objemu 100 ml.


B: objemový - vzorky jsou odebírány v proměnném intervalu, který se mění v závislosti na proteklém objemu (množství) se stálým objemem odebíraného vzorku. Například: vzorkovač odebere vzorek o objemu 500 ml po protečení každých 10 m3 vody v kanálu. Pro tento typ vzorkování je nutné ke vzorkovači připojit průtokoměr pomocí impulzního signálu.

C: průtokový - vzorky jsou odebírány v pevném intervalu, s proměnnou velikostí odebíraného vzorku. Velikost vzorku je proměnná v závislosti na okamžitém průtoku (l/s). Například: Vzorkovač odebere vzorek každé dvě hodiny, velikost vzorku je závislá na okamžitém průtoku. Pro tento typ vzorkování je nutné ke vzorkovači připojit průtokoměr pomocí analogového signálu průtoku.

Princip odběru vzorku.
K odběru vzorku se v dnešní době používají nejvíce dva principy: podtlakový a peristaltický.

1. Podtlakový princip - u kterého nepřichází kompresor do styku se vzorkovanou vodou.Krok 1: uzavření vypouštěcího ventilu komory 6.
Krok 2: natlakování vzorkovací komory 7, přívodem 12. Dojde k profouknutí nasávací hadice 13.Krok 3: ve vzorkovací komoře je vytvořen podtlak, takže přes nasávací hadici 13 dojde k nasátí vzorku. Podtlak je vytvářen tak dlouho, dokud hladina vody v komoře nevystoupí po senzor pro detekci hladiny 15, nebo pokud neuplyne nastavený čas pro nasávání. V případě, že v tomto čase nedojde k nasání vzorku, vzorkovač přestane ve vzorkovací komoře vytvářet podtlak, a pustí do komory opět tlakový vzduch, aby se pokusil odstranit ucpání nasávací hadice. Po tomto profouknutí opět zkouší nasát vzorek..Krok 4: v okamžiku kdy senzor pro detekci vody 15 v komoře ohlásí dosažení úrovně vody, je místo podtlaku přiveden tlakový vzduch, tím dojde k vytlačování přebytečné vody z komory a hadice zpět do toku.Krok 5: když dosáhne hladina vzorku v komoře spodní hrany nasávací hadice 13, začne tlak vzduchu nasávací hadici profukovat a pod spodní hranou nasávací hadice zůstává odebraný vzorek vody.Krok 6: vzorkovač otevře vypouštěcí ventil 6, dojde k vypuštění vzorku do láhve.
2. Peristaltický princip - který pracuje na principu čerpadla s mačkanou hadicí
Na obrázku je znázorněno schéma kruhového čerpadla s třemi kolečky. Peristaltické čerpadlo, pracuje na principu paměti materiálu ze které je vyrobena hadice čerpadla. Tato hadice je postupně mačkána pojíždějícím kolečkem ve směru čerpání média. Hadice čerpadla se po uvolnění tlaku kolečka snaží vrátit zpět do původního kulatého průřezu, čímž vytváří podtlak pro nasátí vody. Další kolečko uzavře nasáté množství a na výstupu z čerpadla vodu vytlačí. Tento typ čerpadla se používá například ve zdravotnictví při dialýze, dále jako čerpadla dávkovací a pod.. Sání nebo profuk je řízen směrem kterým se otáčí čerpadlo. Velikost odebraného vzorku je dána počtem otáček čerpadla s nasátou vodou, kterou detekuje senzor v nasávacím potrubí. Tento princip je výhodnější proti podtlakovému především při vzorkování typu C.Přenosné vzorkovače:
Přenosné vzorkovače jsou malé, lehké, napájeny z baterie a tím umožňují snadnou přepravu. Nejobvyklejší nasazení přenosného vzorkovače je na místech, kde není k dispozici rozvod elektrické energie, například na kanalizační síti, na výpusti do řeky ke kontrole vypouštěných odpadních vod ze závodů a podobně.

Stacionární vzorkovače:

Stacionární vzorkovače jsou v kovové skříni s tepelnou izolaci pro temperování vzorků na 4°C, jsou napájeny z rozvodu elektrické energie. Používají se především ke kontrole vody v čistírnách odpadních vod, na výpusti odpadních vod z provozů a podobně.
==========================
Tisk této stránky.

Návrat na obsah